Slide03.jpg

Đèo Nà Tềnh

Đèo Nà Tềnh, xã Cần Nông (huyện Thông Nông cũ), huyện Hà Quảng

Nguồn: Cao Bằng Hóng

Slide05.jpg
Slide09.jpg
Slide09.jpg
Slide04.jpg