Slide02.jpg

Lịch chợ phiên Cao Bằng

Với những người dân miền núi, chợ phiên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.
 

 1. Huyện Hoà An.

-   Chợ Nước Hai: Ngày họp chợ vào ngày 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Cao Bình: Ngày họp chợ vào ngày 5; 10; 15; 20; 25; 30 âm lịch.

-   Chợ Án Lại: Ngày họp chợ vào ngày 3; 8; 13; 18; 23; 28  âm lịch.

-   Chợ Nà Rị: Ngày họp chợ vào ngày 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Mỏ Sắt: Ngày họp chợ vào ngày 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Tài Hồ Sìn: Ngày họp chợ vào ngày 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

2. Huyện Hà Quảng.

-   Chợ Nà Giàng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-   Chợ Bản Giới: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5; 10; 15; 20; 25; 30 âm lịch.

-   Chợ Sóc Hà: Ngày họp chợ vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Nặm Nhũng: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Tổng Cọt: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Háng Tháng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-   Chợ Bó Gai: Ngày họp chợ vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Táp Ná: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

3. Huyện Nguyên Bình.

 -  Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Tĩnh Túc: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 5; 10; 15; 20; 25; 30 âm lịch.

-   Chợ Nà Bao: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Phai Khắt: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Phja Đén: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

 
4. Huyện Hạ Lang.

-    Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

-    Chợ Bằng Ca: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-    Chợ Thị Hoa: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

5. Huyện Bảo Lạc.

 -   Chợ huyện: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

-   Chợ Bản Bó: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Cốc Pàng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Đồng Mu: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Lũng Pán: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

-   Chợ Hưng Đạo: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

6. Huyện Bảo Lâm.

-    Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

-    Chợ Nà Pồng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

7. Huyện Trùng Khánh.

-   Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5; 10; 15; 20; 25 âm lịch.

-   Chợ Pò Tấu: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-   Chợ Pò Peo: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Bản Rạ: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Đình Phong: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Thông Huề: Ngày họp chợ vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Trà Lĩnh: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Bản Ngắn: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

8. Huyện Quảng Hòa.

-   Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-   Chợ Đống Đa: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5; 10; 15; 20; 25 âm lịch.

-   Chợ Háng Cháu: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Cách Linh: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28  âm lịch.

9. Huyện Thạch An

-    Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-    Chợ Nặm Nàng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-    Chợ Nà Cốc: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

Slide11.jpg
Slide07.jpg
Slide06.jpg
Slide07.jpg