Lịch chợ phiên Cao Bằng

In bài này
Với những người dân miền núi, chợ phiên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.
 

 1. Huyện Hoà An.

-   Chợ Nước Hai: Ngày họp chợ vào ngày 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Cao Bình: Ngày họp chợ vào ngày 5; 10; 15; 20; 25; 30 âm lịch.

-   Chợ Án Lại: Ngày họp chợ vào ngày 3; 8; 13; 18; 23; 28  âm lịch.

-   Chợ Nà Rị: Ngày họp chợ vào ngày 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Mỏ Sắt: Ngày họp chợ vào ngày 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Tài Hồ Sìn: Ngày họp chợ vào ngày 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

2. Huyện Hà Quảng.

-   Chợ Nà Giàng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-   Chợ Bản Giới: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5; 10; 15; 20; 25; 30 âm lịch.

-   Chợ Sóc Hà: Ngày họp chợ vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Nặm Nhũng: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Tổng Cọt: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Háng Tháng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-   Chợ Bó Gai: Ngày họp chợ vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Táp Ná: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

3. Huyện Nguyên Bình.

 -  Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Tĩnh Túc: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 5; 10; 15; 20; 25; 30 âm lịch.

-   Chợ Nà Bao: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Phai Khắt: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Phja Đén: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

 
4. Huyện Hạ Lang.

-    Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

-    Chợ Bằng Ca: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-    Chợ Thị Hoa: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

5. Huyện Bảo Lạc.

 -   Chợ huyện: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

-   Chợ Bản Bó: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Cốc Pàng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Đồng Mu: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Lũng Pán: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

-   Chợ Hưng Đạo: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

6. Huyện Bảo Lâm.

-    Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

-    Chợ Nà Pồng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5;  10; 15; 20; 25 âm lịch.

7. Huyện Trùng Khánh.

-   Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5; 10; 15; 20; 25 âm lịch.

-   Chợ Pò Tấu: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-   Chợ Pò Peo: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Bản Rạ: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Đình Phong: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Thông Huề: Ngày họp chợ vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-   Chợ Trà Lĩnh: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ Bản Ngắn: Ngày họp chợ  vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

8. Huyện Quảng Hòa.

-   Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-   Chợ Đống Đa: Ngày họp chợ vào ngày mùng 5; 10; 15; 20; 25 âm lịch.

-   Chợ Háng Cháu: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28 âm lịch.

-   Chợ Cách Linh: Ngày họp chợ vào ngày mùng 4; 9; 14; 19; 24; 29 âm lịch.

-   Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 3; 8; 13; 18; 23; 28  âm lịch.

9. Huyện Thạch An

-    Chợ huyện: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.

-    Chợ Nặm Nàng: Ngày họp chợ vào ngày mùng 2; 7; 12; 17; 22; 27 âm lịch.

-    Chợ Nà Cốc: Ngày họp chợ vào ngày mùng 1; 6; 11; 16; 21; 26 âm lịch.