Slide03.jpg

Lịch lễ hội ở Cao Bằng


Tổng hợp các Lễ hội ở Cao Bằng theo Âm lịch.* Ngày 3-4 tháng Giêng
Lễ hội ở xã Nam Tuấn, huyện Hòa An

* Ngày 4-5-6 tháng Giêng
Lễ hội Nà Giàng xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng

* Ngày 5 tháng Giêng
- Hội Nà Pheo xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên
- Lễ hội xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình.

* Ngày 6 tháng Giêng
- Lễ hội Đền Vua Lê tại làng Đền, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An
- Lễ hội xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình.
- Hội Lồng tồng tại Bản Sẳng, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An

* Ngày 8 tháng Giêng
- Lễ hội chùa Đống Lân, xã Hưng Đạo, Thành phố
- Lễ hội Bó Puông xã Lê Lợi, huyện Thạch An
- Lễ hội xã Bắc Hợp, huyện Nguyên Bình.

* Ngày 9 tháng Giêng
- Lễ hội Chùa Đà Quận, xã Hưng Đạo, Thành phố
- Lễ hội Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng
- Lễ hội Lồng tồng thị trấn huyện Bảo Lạc
- Hội Chùa Vân An, xóm Nà Chùa, thị trấn huyện Bảo Lạc (tổ chức 02 năm một lần vào năm lẻ)
- Lễ hội xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình
- Lễ hội tại xã Tự Do, huyện Quảng Uyên.

* Ngày 10 tháng Giêng
- Lễ hội Đền Kỳ Sầm, Bản Ngần, xã Vĩnh Quang, Thành phố
- Hội Lồng tồng ở Co Rào, xã Tự Do, huyện Quảng Uyên.

* Ngày 12 tháng Giêng
- Hội tại xóm Nà Luông, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên

* Ngày 14 tháng Giêng
Hội Bó Mắn xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên

* Ngày 15 tháng Giêng
- Lễ hội Leo cột mỡ tại xóm Nà Én, xã Cần Nông, huyện Thông Nông
- Lễ hội Lồng tồng tại xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh
- Lễ hội tại xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên
- Lễ hội tại xã Bình Lăng, huyện Quảng Uyên
- Lễ hội Đền Bà Hoàng (mẹ của Khâu Sầm Đại Vương Nùng Trí Cao) tại tổ 16, phường Sông Bằng, Thành phố
- Lễ hội Đền Dẻ Đoóng (còn gọi là Giang Động), xóm Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An
- Lễ hội tại thị trấn huyện Nguyên Bình
- Lễ hội chùa Sùng Phúc tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang
- Lễ hội Bản Chu, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa
- Hội Lạc Diển xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên

* Ngày 17 tháng Giêng
Hội Lồng tồng tại xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên

* Ngày 18 tháng Giêng
Hội xóm Cốc Chia xã Hoàng Hải, huyện Quảng Uyên

* Ngày 20 Giêng
- Hội thi Bò đẹp và Chọi bò huyện Bảo Lâm
- Hội Đền Long Vương xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh

* Ngày 23 tháng Giêng
Hội ở Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An

* Ngày 28 tháng Giêng
Hội thi bắt cá ở xã Lương Can, huyện Thông Nông

* Ngày 29 tháng Giêng
Lễ hội chọi bò ở Hà Quảng

* Ngày 2 tháng 2
- Lễ hội pháo hoa Quảng Uyên, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên
- Lễ hội Lồng tồng huyện Thạch An
- Lễ hội Chùa Phố Cũ, phường Hợp Giang, Thành phố

* Ngày 14 tháng 2
Lễ hội Háng Tán, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh

* Ngày 15 tháng 2
Lễ hội Co Sầu, thị trấn huyện Trùng Khánh

* Ngày 28 tháng 2
Lễ hội Đền Hoàng Lục tại Lũng Đĩnh, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh

* Ngày 15 tháng 3
Lễ hội xuống đồng xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh

* Ngày 18 tháng 3
- Lễ hội Nàng Hai ở Chu Lăng, xã Kim Đồng, huyện Thạch An
- Hội thị trấn huyện Phục Hòa
- Hội Háng Chấu xã Cai Bộ, huyện Quảng Uyên.

* Ngày 19 tháng 3
Lễ hội xã Cách Linh, huyện Phục Hòa

* Ngày 20 tháng 3
Hội Háng Mấư (Háng Khỉ Mu), tại xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa

* Ngày 22 tháng 3
Lễ hội Nàng Hai tại xóm Nưa Khau, xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa

* Ngày 23 tháng 3
Hội cầu mùa xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa

* Ngày 27 tháng 3
Lễ hội ở Tổng Cọt, huyện Hà Quảng

* Ngày đầu của Tiết Thanh minh
- Lễ hội Thanh Minh, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên
- Lễ hội Thanh Minh, xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên

* Lễ hội Hoa đăng Miếu Long Vương Thông Huề, huyện Trùng Khánh được tổ chức vào 3 ngày trong tháng 2 năm nhuận.

Slide11.jpg
Slide01.jpg
Slide10.jpg
Slide09.jpg